Правна бележка.
© Авторско право GAZ International LLC и Ийст кар рентал Енд Трейдинг ЕООД. Всички права запазени.
Текстът, изображенията, графиките, звуковите файлове, анимационните файлове, видео файловете и подредбата им на уебсайта са защитени с авторски права и са предмет на друга защита на интелектуалната собственост. Тези елементи не могат да се копират с търговска цел или за търговско разпространение, нито да се променят или публикуват на други сайтове. Уебсайтът може да съдържа изображения, авторските права върху които са собственост на трети лица.

Гаранции, отговорност.
Информацията на този уебсайт се предоставя „такава, каквато е“, без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушения на права на трети страни. Макар че предоставената информация се смята за точна, не е изключено тя да съдържа грешки или неточности. Възможно е наличието на грешки и неточности. Възможни са промени. При никакви обстоятелства „Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД не носи отговорност пред когото и да е за никакви специални, непреки или косвени щети във връзка с използването на този материал, освен ако не са причинени в резултат на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение. „Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, които се поддържат от трети страни, и следователно се отказва от отговорност за всякакви връзки от този уебсайт към други уебсайтове.

Търговски марки.
GAZ International LLC и логото на GAZ и GAZelle NN са търговски марки, притежание на GAZ International LLC. Освен това, на уебсайта са използвани и други търговски марки, собственост на GAZ International LLC, като но не само имена на модели, лога, емблеми. Нямате право да използвате която и да било от търговските марки на GAZ International LLC, като всякакво нарушение на марковите права на GAZ Global ще бъде преследвано с всички предвидени от действащото законодателство средства и механизми. Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на този уебсайт са обект на правата върху търговските марки на производителите с договорни взаимоотношения със свързаните с „Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД дружества, включително всички марки, имена на модели, лога и емблеми.

Лицензи.
„Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД се стреми да ви предложи иновативен и информативен уебсайт. Въпреки това трябва да знаете, че „Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД трябва да защитава интелектуалната си собственост, включително всички патенти, търговски марки и авторски права. Следователно, моля, имайте предвид, че този уебсайт не предоставя никакви лицензи за употреба на интелектуалната собственост на компаниите, част от „Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД, или трети страни.

Защита на личните данни.
В някои раздели на уебсайта може да бъде поискано доброволно предоставяне на лични данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни. Предоставяйки личните си данни чрез уебсайта, Вие ги предоставяте на „Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД и свързаните компании/оториризирани представители за изпращане на необходима информация и с цел проучване. Предоставяйки доброволно личната си информация, Вие се съгласявате да ви бъдат изпращани електронни съобщения (e-mail, SMS и други) от „Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД във връзка с горното, както и с това „Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД да прехвърля вашите лични данни към свързаните компании за гореспоменатите цели. Във всеки един момент можете да оттеглите даденото от вас съгласие по отношение на всички или част от указаните видове използване и/или разкриване на личните ви данни, както и да поискате промени в съхраняваните на вашите лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до „Ийст кар рентал Енд Трейдинг“ ЕООД на адрес гр. София 1592, бул. “Христофор Колумб” 43 или на e-mail: leads@gazbulgaria.bg.